Indywidualne Programy Usamodzielniania - IPU

1. Adresaci: 16 osób ( K- 10 / M-6  )

2. Czas trwania : Wrzesień – grudzień   2012

3. Cele główne projektu :

- zwiększanie przygotowania wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz różne placówki do usamodzielnienia społecznego i zawodowego

4. Działania :

  1. a) Spotkania z coachem - zatrudnienie 4 coauchów, każdy z nich będzie pracować z 2 wychowankami, w wymiarze po 20 godzin miesięcznie przez 4 miesiące z każdym wychowankiem.

Zadania coacha :

1. Wspieranie usamodzielnianych wychowanków w ich codziennym funkcjonowaniu

2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania wychowanków

3. Aktywizacja zawodowa

4. Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki

5. Przygotowanie do życia społecznego

6. Indywidualna praca z usamodzielnianym  wychowankiem, doradztwo.

7. Współpraca z pracownikiem Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

  1. b) Poradnictwo   specjalistyczne- prowadzone przez psychologa – 10 godzin zajęć grupowych podczas wyjazdu integracyjno - szkoleniowego

Zadania psychologa :

  • integracja grupy , komunikacja
  • wprowadzenie do samopoznania i wglądu do samego siebie
  1. c) Indywidualne doradztwo zawodowe – 2 godziny z każdym uczestnikiem IPU – określenie IPD i rodzaju kursu zawodowego
  1. d) Kursy zawodowe ustalone z doradcą zawodowym

Poprawiony (poniedziałek, 02 kwietnia 2012 08:54)