naglowek
plakat

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
„Zaczynam od nowa"

(28.09.2010)

Realizacja programu rozpoczęła się wyjazdem integracyjno-edukacyjnym do Ośrodka Wypoczynkowego „Baron” w Sztutowie.
foto8
Uczestniczki podczas wyjazdu miały okazję dobrze się poznać pod okiem opiekuna grupy samopomocowej.
foto9
Podczas wyjazdu zrealizowano pierwszy trening umiejętności i kompetencji społecznych z psychologiem: ”Ja jako człowiek” . Uczestniczki w ramach zajęć kształtowały umiejętności inter i intrapersonalne. Zajęcia udały się o czym świadczyły uśmiechy na twarzach.

foto10foto11
Podczas wyjazdu zapewniliśmy profesjonalną opiekę dla dzieci uczestniczek.

foto12foto13

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
„Zaczynam od nowa…”

(27.09.2010)


1. Adresaci:
Program jest skierowany do 10 kobiet będących ofiarami przemocy. Odbiorcami pośrednimi będą rodziny tych kobiet, a w szczególności dzieci.
Czynniki wspólne dla grupy odbiorców:
 • Mieszkanki terenu miasta Elbląga
 • Będące ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej.
 • Matki prowadzące wspólne gospodarstwo z nieletnimi dziećmi
 • Korzystające z pomocy społecznej MOPS w Elblągu
 • Bierne zawodowo
 • Będące w wieku aktywności zawodowej

2. Okres realizacji:
wrzesień- listopad 2010r.
3. Cel główny:
Podniesienie poziomu życia, aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet będących ofiarami przemocy
4. Cele szczegółowe:
 • 1. Poprawa funkcjonowania środowiska rodzinnego.
 • 2. Nabycie umiejętności umożliwiających wprowadzenie zmiany – zwiększenie aktywności życiowej i zawodowej.
  • Rozwinięcie kompetencji społecznych i życiowych
  • Wzrost poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
  • Podniesienie świadomości na temat problemu przemocy i problemów współistniejących
  • Poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy
  • Nabycie umiejętności godzenia życia zawodowego i rodzinnego
5. Działania przewidziane w ramach programu:
Program będzie realizowany poprzez zastosowanie 5 instrumentów aktywnej integracji tj.:
 • spotkania grupy samopomocowej (30 godzin zegarowych) w ramach, której uczestniczki – pod okiem opiekuna grupy - będą mogły poznać inne osoby z tym samym problemem. Spotkania będą miały na celu wsparcie i wymianę doświadczeń dot. bycia ofiarą przemocy, a tym samym będą przygotowywały do wprowadzenia zmian.
 • treningi umiejętności i kompetencji społecznych:
  • - „Ja jako człowiek”( 10 godzin podczas wyjazdu integracyjno – edukacyjnego (weekendowego). Celem warsztatów jest wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych za pomocą kształtowania umiejętności inter i intrapersonalnych.
  • - Ja jako ofiara przemocy”- 10 godzin w Elblągu. Celem modułu jest uświadomienie jak różnorakie są rodzaje przemocy, jakie są możliwości radzenia sobie z nimi oraz gdzie szukać wsparcia i pomocy.
  • - „Ja jako matka” moduł ten ma na celu m.in. uświadomienie potrzeb swoich dzieci, a w następstwie tego ćwiczenia umiejętności wyjścia tym potrzebom naprzeciw.
 •  zajęcia z doradcą zawodowym – „Ja jako pracownik” będą obejmować spotkania grupowe- 8 godzin. Moduł skupi się na zawodowej sferze życiowej uczestniczek. Ma na celu podniesienie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz ukształtowania wiadomości na temat godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Podczas zajęć uczestniczki nabędą niezbędne umiejętności dotyczące przygotowywania i składania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji.
 • Poradnictwo specjalistyczne:
  • specjalista ds. współuzależnień (zajęcia grupowe 10 godzin i spotkania indywidualne po 1 godzinie na uczestniczkę)
  • specjalista ds. prewencji i przeciwdziałania przemocy (2 godziny zajęć grupowych)
  • pielęgniarka środowiskowa ( 4 godziny zajęć grupowych)
  • lekarz ( 2 godziny na spotkanie grupowe).
  Spotkania w module specjalistycznym maja na celu podniesienie świadomości dotyczącej problemu przemocy i problemów współistniejących z punktu widzenia różnych aspektów: społecznego, prawnego, medycznego.
 • Kurs samoobrony Działanie to ma na celu wzmocnić wewnętrznie klientkę poprzez nabycie umiejętności obrony przed sprawcą
W ramach programu planowany jest wyjazd integracyjno-edukacyjny, poczęstunek podczas zajęć, zapewnienie opieki dla dzieci przez wykwalifikowaną kadrę na czas trwania zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistami i spotkań grupy samopomocowej.
6. Przewidywane rezultaty:

Rezultaty twarde:
 • 10 kobiet weźmie udział w spotkaniach grupy samopomocowej,
  (wskaźnik: liczba osób biorących udział w spotkaniach)

 • 10 kobiet skorzysta z treningu umiejętności i kompetencji społecznych,
  (wskaźnik: liczba osób biorących udział w treningu)

 • 10 kobiet skorzysta z grupowych i indywidualnych porad specjalisty do spraw współuzależnień,
  (wskaźnik: liczba osób biorących udział w zajęciach)
 • 10 kobiet weźmie udział w spotkaniach z doradcą zawodowym,
  (wskaźnik: liczba osób biorących udział w zajęciach)
 • 10 kobiet skorzysta z zajęć prowadzonych przez specjalistę ds. prewencji i przeciwdziałania przemocy,
  (wskaźnik: liczba osób biorących udział w zajęciach)
 • 10 kobiet weźmie udział w spotkaniu z pielęgniarką środowiskową i lekarzem,
  (wskaźnik: liczba osób biorących udział w zajęciach)
 • 10 kobiet weźmie udział w kursie samoobrony,
  (wskaźnik: liczba osób biorących udział w zajęciach)

Rezultaty miękkie:
 • wzrost u 60% uczestników umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania środowiska rodzinnego,
 • wzrost u 60% uczestników umiejętności wprowadzania zmian, zwiększenie aktywności życiowej i zawodowej.